Loading…
avatar for Sarah Saenz

Sarah Saenz

Friday, January 22
 

9:00am CST

11:00am CST

11:30am CST

12:50pm CST

1:15pm CST

2:30pm CST

3:00pm CST

4:15pm CST

 
Saturday, January 23
 

8:30am CST

10:30am CST

11:45am CST

1:30pm CST

2:45pm CST

4:00pm CST